Hướng dẫn sử dụng wiki của CEC Du học

Cách thức sử dụng như sử dụng các ứng dụng Word, Excel trên Gdrive. Ngoài ra wiki page hiện tại sẽ hỗ trợ multimedia (tải file ảnh, link…). Hệ thống này có các tiện ích sau:

  • Tạo ra một hệ cơ sở tri thức đồng nhất, tổ chức dạng chương mục/mind map.
  • Giúp người dùng tìm kiếm thông tin nhanh chóng qua chương mục hay search.
  • To be cont.
  •  
  • Cách dùng:
    • Tạo bài mới bằng cách vào Wiki Pages -> add new
    • Tạo các chương mục thông qua Categories và Tag để đánh dấu các từ khóa tiện cho tìm kiếm sau này.
Tư Vấn Lộ Trình Học
HOTLINE: 0946 104 689
HOTLINE